Dorfgade 2 , 9330 , Danmark
70255555

Betingelser og vilkår

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Viking 1914 + Creas A/S forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt,

såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valuta-kurser eller andre forhold, som Viking 1914 + Creas A/S ikke råder over jf. afsnittet om force majeure.

2. Priser

Alle priser er som udgangspunkt vist i danske kroner og inklusiv moms. Vil du have vist priser uden moms på webshoppen, så kan du vælge dette i menuen. Alle ordrer pålægges 25% moms før betalingstidspunktet.

3. Betaling

Viking 1914 + Creas A/S betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke Viking 1914 + Creas A/S i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Viking 1914 + Creas A/S sig ret til at opkræve 100,- kr. for hver rykkerskrivelse, såvel som at beregne 2% i rente pr. påbegyndt måned, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Viking 1914 + Creas A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Viking 1914 + Creas A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Viking 1914 + Creas A/S, som om levering var sket til aftalt tid. Viking 1914 + Creas A/S kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

Som udgangspunkt yder Viking 1914 + Creas A/S ikke kredit til nye kunder. Eksisterende erhvervskunder kan ansøge om en kreditaftale. Der ydes ingen kredit til privatkunder.

Ønsker køber en kreditaftale eller at ændre på eksisterende aftale om større kredit og/eller en længere betalingsfrist, vil dette bero på en konkret kreditvurdering i relation til samarbejdets omfang og historik.Kreditvurdering af enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, nystartede selskaber og lign. forudsætter fremsendelse af dokumentation for resultater, kapitalgrundlag, soliditet mv.

Privatkunder, erhvervskunder med negativ kreditvurdering og kunder der gentagne gange ikke overholder Viking 1914 + Creas A/S’ betalingsbetingelser, kan kun handle med kreditkort, mod forudbetaling/bankgaranti, pr. efterkrav eller ved kontant betaling i forbindelse med varens afhentning.

Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet ii forbindelse med afsendelse af varen.

4. Ejendomsforhold

Viking 1914 + Creas A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsudgifter samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

Viking 1914 + Creas A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvor andet ikke er aftalt, anses leverancen solgt ab lager iht. ”EXW / Incoterms 2000”. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.

Levering sker for købers regning. Leveringsomkostningerne er fragt eller porto, dog minimum DKK 76,- (ekskl. moms) samt evt. efterkravsgebyr.

Bemærk : Volumenvarer kan blive tillagt ekstra gebyr. Dette vil fremgå i indkøbskurv (online) og på ordrebekræftelse.

Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er Viking 1914 + Creas A/S berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre Viking 1914 + Creas A/S foretrækker at hæve den indgåede aftale.

6. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Viking 1914 + Creas A/S.

7. Produktændringer

Viking 1914 + Creas A/S forbeholder sig ret til uden varslet at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

8. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Viking 1914 + Creas A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Viking 1914 + Creas A/S har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.

Med mindre andet specielt er aftalt, har Viking 1914 + Creas A/S intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen. 

Viking 1914 + Creas A/S er kun ansvarlig for personskade,når det dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Creas A/S eller af nogen, Viking 1914 + Creas A/S er ansvarlig for.

9. Produktansvar

l det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Viking 1914 + Creas A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Viking 1914 + Creas A/S leveret vare i det omfang,

det kan bevises, at skaden skyldes firmaets fejl eller forsømmelse, I den udstrækning, Viking 1914 + Creas A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand,

er køberen forpligtet til at holde Viking 1914 + Creas A/S skadesløs i samme omfang, som Viking 1914 + Creas A/S ansvar er begrænset efter punktet herover.

10. Reklamation

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 3 dage efter varemodtagelsen skriftligt at underrette Creas A/S herom. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Viking 1914 + Creas A/S ret til at om- og/eller efterlevere.

Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum,

påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren med erstatningskrav.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Viking 1914 + Creas A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden Viking 1914 + Creas A/S’s skriftlige samtykke fritager Viking 1914 + Creas A/S for enhver forpligtelse.

Såfremt Viking 1914 + Creas A/S anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Viking 1914 + Creas A/S i original emballage. Viking 1914 + Creas A/S forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Viking 1914 + Creas A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Viking 1914 + Creas A/S ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.

11. Returnering

Eventuel returnering af varer kan som udgangspunkt ske inden 30 dage, og kun såfremt de er ubrugte og i øvrigt fremstår som værende nye. Efter 30 dage kan visse varer fortsat returneres på forespørgsel.

Ikke lagerførte varer, specialproduktioner, kundetilpassede varer, brugte varer og software – herunder billeder og skrifttyper - vil kun kunne returneres efter nærmere aftale, eller hvis der viser sig mangler ved de leverede varer.

Al returnering sker for købers risiko og regning. Returneres varen uden aftale med Viking 1914 + Creas A/S, vil der ske returnering til køber for købers regning.

Når vi har modtaget varen retur og konstateret at den lever op til disse krav, vil beløbet blive krediteret.

12. Transport af rettigheder og pligter

Viking 1914 + Creas A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til tredjemand.

13. Tvister

Enhver tvist mellem Viking 1914 + Creas A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vestre Landsret som værneting.

14. Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Viking 1914 + Creas A/S for ethvert ansvar, og Viking 1914 + Creas A/S forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt,

som ligger uden for Viking 1914 + Creas A/S’s kontrol, og som påvirker Viking 1914 + Creas A/S’s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Dorf, Dronninglund, 
Fredag den 9. september 2016

Brug for hjælp?
Ring til os på telefon

70 25 55 55

Eller send os en mail på info@viking1914.com

os fra Viking 1914 er klar til at hjælpe dig

Til dig der gerne vil blive hjemme, indfører vi gratis fragt på almindelige pakker ved køb for minimum 500,-

Dansk design kultur siden 1914

Viking 1914 + Creas A/S

Kundeservice

Telefon: +45 70 25 55 55
E-mail: info@viking1914.com

Telefon åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 15.30

Butik

OBS. Vi har ikke længere en fysisk butik.

Derfor henviser vi til Tutein & Koch i Farvergade 8, 1463 København K, hvor du finder en stor del af det sortiment vi havde i vores fysiske butik

Du kan naturligvis stadig  bestille hos os online eller via mail og telefon.Administration

Dorfgade 2
DK-9330 Dronninglund
E-mail: info@viking1914.com

Telefon åbningstider
Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 15.30

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og prisændringer. Varemærker tilhører deres respektive ejere.
Det er ikke tilladt at kopiere indhold – hverken helt eller delvist – fra viking1914.com uden forudgående tilladelse.

Vær opmærksom på at vores webshop er under stadig op- og udbygning. Kontakt os gerne, hvis du finder fejl eller savner informationer.

Viking 1914 + Creas A/S   •   CVR: 17 47 25 85

Kontakt os